THAC

แสดง 1-10 of 10 รายการ

หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
  • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
  • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 10 จาก 70
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วย

ทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇
✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท
✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง

 
 
โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 👇
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
👉 หลักพื้นฐานการประนอม
👉 เครื่องมือสนับสนุนการประนอม
👉 ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท 7 ขั้นตอน
👉 การประนอมข้อพิพาทตามขั้นตอนของ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
👉 ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมุติเสมือนจริง
 
คุณจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นเวลากว่า 40 ชั่วโมงในราคาเพียง 19,900 บาท !!!พิเศษ 15,500 สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน 16 มิถุนายน 2565!!! ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอด
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 5 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

  • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
  • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
ร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างไรให้รอด
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00
0฿
ขอเชิญผู้สนใจเกี่ยวกับร่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมงานเสวนา

รายละเอียด

ด้วย THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างไรให้รอด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกําหนด และเทคนิคต่างๆ ในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ของอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย เพื่อให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับนาๆ ชาติมากขึ้น
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 73 จาก 100
Maxwell Conversations: Duties of International Arbitrators
12th July 2022 at 5:00PM - 6:30PM (GMT+8)
0฿
Thailand Arbitration Center is pleased to support the following event!!

รายละเอียด

Maxwell Conversations features leading personalities at the top of the international dispute resolution industry.

In the fourth Maxwell Conversations, Lawrence Teh, Global Co-Head of International Arbitration of Dentons will speak with prominent arbitrator Prof Bernard Hanotiau of Hanotiau & van den Berg. They will speak on the topic “Duties of International Arbitrators”. The conversation will be joined by other prominent arbitration practitioners during the panel discussion. 

Register for your e-seat now: https://lnkd.in/g7GyFb4b  
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 4 จาก 100
1st Virtual International Mediation Competition
20th - 21st July, 2022
0฿
THAC has arranged 1st Virtual International Mediation Competition for the first time ever!

รายละเอียด

Two full days with extraordinary experiences that will pull the potential and pushing all new generations who born to be the mediator and unleash their fully talents in our stage.

Don't miss the chance to continuous development and also a great opportunity for anyone who wants to growth in the alternative dispute resolution field or can bring all the experiences to be further developed into a career in law.

Come and shake the world in the name of the Thai national team with international battlefields. Face the challenges and take the next step towards success. Together on 20th - 21st July, 2022 through an online platform.

Click here to fill your team information!!
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 17 จาก 100
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน.....สิ่งที่ควรรู้และพึงระวัง
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
0฿
สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับนักลงทุน คุ้มครองทุกสิทธิประโยชน์ของภาคเอกชนอย่างเป็นธรรม

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทราบถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการอนุญาโตตุลาการในด้านการค้าและและธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 104 จาก 120
THAC ADR Week 2022 (Virtual Platform) : Day 3
14th July 2022 at 10:00 - 18:00 (GMT+7 Thailand time)
0฿
THAC is back again with the theme “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”!!

รายละเอียด

We are delighted to invite you to attend the flagship event of Thailand Arbitration Center (THAC) “International ADR Week 2022” with the most excited topic that you are looking for “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”. We will be on stage with 3 full days on Zoom application from the 12th to the 14th of July 2022.

The last day of our programme has an honoured to co-organized with Singapore International Mediation Institute (SIMI), Asian International Arbitration Centre (AIAC), Chinese Arbitration Association (CAA) and YTHAC.

Please note that all times listed are in Thailand, Bangkok time (ICT) and It’s FREE

Please relax sit back and take your time with us to join this fantastic event! AND PLEASE do not hesitate to disseminate this invitation among interested colleagues.

Agenda:
10:00 - 11:15 am Mediation: Here to stay, but a credible ADR mode?
Co-organized with SIMI
11:30 am - 12:45 pm    Reimagining our ABCs: Alternative x Blockchain x Crypto Dispute-Resolution
Co-organized with AIAC
12:45 - 2:00 pm LUNCH BREAK
2:00 - 3:15 pm Rebuilding the commerce: can arbitral institutions play an important role?
Co-organized with CAA
3:30 - 4:45 pm Energy, oil and gas – what is the current status quo and where are we heading to?
Session by YTHAC
5:00 – 6:15 pm Closing Remarks
 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 118 จาก 3,000
THAC ADR Week 2022 (Virtual Platform) : Day 2
13th July 2022 at 10:00 - 18:00 (GMT+7 Thailand time)
0฿
THAC is back again with the theme “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”!!

รายละเอียด

We are delighted to invite you to attend the flagship event of Thailand Arbitration Center (THAC) “International ADR Week 2022” with the most excited topic that you are looking for “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”. We will be on stage with 3 full days on Zoom application from the 12th to the 14th of July 2022.

The second day of our programme has an honoured to co-organized with Asian Institute of Alternative Dispute Resolution (AIADR), Beihai Asia International Arbitration Center (BAIAC), Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), Singapore International Arbitration Centre (SIAC) and with Permanent Court of Arbitration (PCA).

Please note that all times listed are in Thailand, Bangkok time (ICT) and It’s FREE

Please relax sit back and take your time with us to join this fantastic event! AND PLEASE
do not hesitate to disseminate this invitation among interested colleagues

Agenda:
 
10:00 - 11:15 am The Impact of Cybersecurity Measures on International Arbitration
Co-organized with AIADR
11:30 am - 12:45 pm        Hybrid Arbitration Proceedings: the next step after the Pandemic
Co-organized with BAIAC
12:45 - 2:00 pm LUNCH BREAK
2:00 - 3:15 pm Technology in Arbitration: Levelling the Playing Field Between the Parties
Co-organized with HKIAC
3:30 - 4:45 pm The Interplay between Common Law and Civil Law Traditions in International Arbitration
Co-organized with SIAC
5:00 - 6:15 pm New frontiers: arbitration of tax, labour and business and human rights disputes
Co-organized with PCA
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 154 จาก 3,000
THAC ADR Week 2022 (Virtual Platform) : Day 1
12th July 2022 at 10:00 - 18:00 (GMT+7 Thailand time)
0฿
THAC is back again with the theme “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”!!

รายละเอียด

We are delighted to invite you to attend the flagship event of Thailand Arbitration Center (THAC) “International ADR Week 2022” with the most excited topic that you are looking for “Arbitration and ADR Beyond the Pandemic”. We will be on stage with 3 full days on Zoom application from the 12th to the 14th of July 2022.

The first day of our programme has an honoured to co-organized with Philippine Dispute Resolution Center, Inc. (PDRCI), KCAB International (KCAB), Japan Commercial Arbitration Association (JCAA), China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) and The Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC).

Please note that all times listed are in Thailand, Bangkok time (ICT) and It’s FREE

Please relax sit back and take your time with us to join this fantastic event! AND PLEASE do not hesitate to disseminate this invitation among interested colleagues.

Agenda:
 
09:50 - 10:00 am  Registration
10:00 - 10:30 am Opening Ceremony
10:30 - 11:15 am Keynote remarks
 11:30 am - 12:45 pm      Sustainability in International Arbitration: is it possible to do something more?
Co-organized with PDRCI
   12:45 - 2:00 pm      LUNCH BREAK
 2:00 - 3:15 pm    Moving towards a shared protocol in the use of non-paper documents as evidence
Co-organized with KCAB International and JCAA
3:00 - 4:45 pm Unilateral Arbitration Clauses: an Endless Debate
Co-organized with CIETAC
5:00 - 6:15 pm Takeaways from the pandemic: a new perspective for online ADR platforms
Co-organized with SCC
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 130 จาก 3,000
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.