THAC

แสดง 1-12 of 15 รายการ

หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
  • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
  • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 3 จาก 70
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ออนไลน์)
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
7,900฿
ขอความกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ประนอม ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ปละผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทและ บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประนอมประจำสถาบันฯ รวมถึงเพิ่มพูนทักษะในการจัดการความขัดแย้ง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วม
- เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล หรือ
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2. ได้รับค่าป่วยการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
3. ได้รับบัตรประจำตัวผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3JtdU_ZPEGiQdZAyUZdl7AXIMJxU4afH_qNPZYQU8bQOn6g/viewform?usp=sf_link
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
Negotiation and Mediation Advocacy
วันจันทร์และอังคาร 10 - 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 – 17:00 น.
9,900฿ 11,900฿
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเจรจาและการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นหลักพื้นฐานในการระงับความขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อพิพาท ซึ่งการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมุ่งผลให้ชนะ - ชนะทั้งสองฝ่าย โดยการสื่อสารและการเจรจาที่ดีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเจรจาซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อหาทางออก โดยผู้เจรจา ผู้ประนอมและทนายความนั้นคือบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 4 จาก 30
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วย

ทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇
✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท
✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง

 
 
โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 👇
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
👉 หลักพื้นฐานการประนอม
👉 เครื่องมือสนับสนุนการประนอม
👉 ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท 7 ขั้นตอน
👉 การประนอมข้อพิพาทตามขั้นตอนของ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
👉 ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมุติเสมือนจริง
 
คุณจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นเวลากว่า 40 ชั่วโมงในราคาเพียง 19,900 บาท !!!พิเศษ 15,500 สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน 16 มิถุนายน 2565!!! ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอด
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 5 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

  • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
  • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
THAC International Mediation Competition 2023
Wednesday, 19th - Friday, 21th July 2023
1,000฿
First time THAC to host the International Mediation Competition in Bangkok, Thailand since the virtual competition in 2022 was successful last year !!

รายละเอียด

⚖️ Join us at the prestigious THAC International Mediation Competition 2023! ⚖️

📅 Mark your calendars for July 19th to 21st, 2023, as we invite you to participate in this exciting event. Held at the Bhiraj Tower, located on the 26th floor, this competition will be conducted in an onsite format for the very first time. We eagerly anticipate the participation of your university in this groundbreaking event.

🤝 The purpose of this competition is to motivate students to embrace mediation as a proficient approach to resolving disputes. It aims to foster a greater comprehension among students about mediation and the duties of a "mediator," who may not necessarily be a lawyer or legal advisor.

💼 As an encouragement, every participant will receive a well-deserved E-certificate, acknowledging their valuable contribution. Additionally, we have exciting cash prizes up for grabs! The Winning Team will walk away with USD 1500, the Runner-up Team will receive USD 700, and two Honorable Mention Teams from the Final Round will each be awarded USD 300.

✨ Don't miss this incredible opportunity to showcase your talent, expertise, and dedication to the field of mediation. Participate in practical mediation scenarios, refine your negotiation skills, and gain invaluable experience that will set you apart in the field of dispute resolution.

📍 Date: July 19th - 21st, 2023
🏢 Location: Bhiraj Tower, 26th floor, Sukhumvit Rd., Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110
enlightenedThe registration fee is 1,000 Baht (28.99 USD) per team!

​​​​​Click here to fill your team information!!
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 40
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม
วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
8,900฿
ขอความกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังรายละเอียดด้านล่าง

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมนี้ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ประนอม ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ปละผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการได้มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาทและ บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประนอมประจำสถาบันฯ รวมถึงเพิ่มพูนทักษะในการจัดการความขัดแย้ง
คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วม
- เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล หรือเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล หรือ
- เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัตกิารไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 หรือเป็นผู้ไกล่เกลี่ยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
2. ได้รับค่าป่วยการตามข้อบังคับของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
3. ได้รับบัตรประจำตัวผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

ส่งเอกสารประกอบการสมัครที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3JtdU_ZPEGiQdZAyUZdl7AXIMJxU4afH_qNPZYQU8bQOn6g/viewform?usp=sf_link
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 60
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ครั้งที่ 14
วันอังคารที่ 8 และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
9,900฿ 11,900฿

รายละเอียด

หลักสูตรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอการเข้าใจแนวคิดและการจัดการกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารซึ่งจะนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

✅ได้เรียนรู้แนวทางการจัดการความขัดแย้ง
✅ได้เรียนรู้การจัดการกับความขัดแย้งในเชิงจิตวิทยา
✅ได้ฝึกฝนทักษะด้วยการทำแบบทดสอบจำลองสถานการณ์ในชั้นเรียน โดยมีวิทยากรร่วมสังเกตการณ์เพื่อประเมินและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
ร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างไรให้รอด
วันจันทร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00
0฿
ขอเชิญผู้สนใจเกี่ยวกับร่างข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ เข้าร่วมงานเสวนา

รายละเอียด

ด้วย THAC สถาบันอนุญาโตตุลาการ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการอย่างไรให้รอด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกําหนด และเทคนิคต่างๆ ในการร่างข้อตกลงอนุญาโตตุลาการให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการยกระดับความรู้ของอนุญาโตตุลาการของประเทศไทย เพื่อให้กระบวนการอนุญาโตตุลาการของประเทศไทยมีการพัฒนาและได้รับการยอมรับในระดับนาๆ ชาติมากขึ้น
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 73 จาก 100
Maxwell Conversations: Duties of International Arbitrators
12th July 2022 at 5:00PM - 6:30PM (GMT+8)
0฿
Thailand Arbitration Center is pleased to support the following event!!

รายละเอียด

Maxwell Conversations features leading personalities at the top of the international dispute resolution industry.

In the fourth Maxwell Conversations, Lawrence Teh, Global Co-Head of International Arbitration of Dentons will speak with prominent arbitrator Prof Bernard Hanotiau of Hanotiau & van den Berg. They will speak on the topic “Duties of International Arbitrators”. The conversation will be joined by other prominent arbitration practitioners during the panel discussion. 

Register for your e-seat now: https://lnkd.in/g7GyFb4b  
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 4 จาก 100
1st Virtual International Mediation Competition
20th - 21st July, 2022
0฿
THAC has arranged 1st Virtual International Mediation Competition for the first time ever!

รายละเอียด

Two full days with extraordinary experiences that will pull the potential and pushing all new generations who born to be the mediator and unleash their fully talents in our stage.

Don't miss the chance to continuous development and also a great opportunity for anyone who wants to growth in the alternative dispute resolution field or can bring all the experiences to be further developed into a career in law.

Come and shake the world in the name of the Thai national team with international battlefields. Face the challenges and take the next step towards success. Together on 20th - 21st July, 2022 through an online platform.

Click here to fill your team information!!
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 17 จาก 100
การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน.....สิ่งที่ควรรู้และพึงระวัง
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-17.00 น.
0฿
สร้างรากฐานความมั่นคงให้กับนักลงทุน คุ้มครองทุกสิทธิประโยชน์ของภาคเอกชนอย่างเป็นธรรม

รายละเอียด

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาทราบถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกโดยการอนุญาโตตุลาการในด้านการค้าและและธุรกิจ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของสนธิสัญญาทวิภาคีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน

 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 104 จาก 120
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615