THAC

แสดง 1-6 of 6 รายการ

หมดปัญหาเรื่องสัญญากับคู่ค้า ธุรกิจเครื่องสำอาง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.00
0฿
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมนาแนวทางการทำธุรกิจเครื่องสำอาง

รายละเอียด

 โดยงานสัมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ การระงับข้อพิพาททางเลือกการอนุญาโตตุลาการ และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านธุรกิจเครื่องสำอาง รวมถึงข้อสัญญาการค้าทั้งในและต่างประเทศ ลิขสิทธิ์สินค้า  เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่นั่งยังว่าง
ประกวดโจทย์สถานการณ์จำลองด้านข้อพิพาท ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566
0฿
การประกวดเขียนโจทย์สถานการณ์จำลองข้อพิพาทเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันประนอมข้อพิพาทระดับประเทศ

รายละเอียด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- บุคคลทั่วไป
- ผู้สมัครอาจส่งโจทย์สถานการณ์เข้าร่วมประกวดมากกว่าหนึ่งข้อได้
- ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมประกวดบทสถานการณ์ได้ทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ

เงินรางวัล
- รางวัลชนะเลิศภาคภาษาไทย          จำนวน 1 รางวัล         เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
- รางวัลชนะเลิศภาคภาษาอังกฤษ      จำนวน 1 รางวัล         เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท

หลักฐานการสมัคร
- ใบสมัคร                                          จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 คน
- โจทย์สถานการณ์ที่ส่งประกวด           ไม่จำกัดจำนวน

ส่งโจทย์การประกวดที่: https://forms.gle/8nzc5neuM7cHQPoJ8


 
ที่นั่งยังว่าง
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-17.30
11,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

  • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
  • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
  • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
Win Win Awards งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี ครั้งที่ 1
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00-20.00 น.
1,500฿
งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี ครั้งที่ 1 โดยสถาบันอนุญาโตตุลาการ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้ https://forms.gle/nfxUeVnKTBod4uNX9

รายละเอียด

สถาบันฯมีภารกิจในการส่งเสริม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ในกระบวนการการระงับข้อพิพาททางเลือกทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการประนอมข้อพิพาท (Mediation) ทั้งนี้การสร้างองค์ความรู้ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดความรู้แค่เพียงในตำรา แต่ยังนำไปสู่การสร้างสรรค์ผู้ประนอมที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการสนับสนุนวิชาชีพ
ผู้ประนอมและยกระดับผู้ประนอมในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับนานาชาติ สถาบันฯจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพผู้ประนอม และต้องการเชิดชู ยกย่องบุคคลในวงการเหล่านี้ให้เป็นที่ประจักษ์ จึงได้จัด “งานประกาศรางวัลผู้ประนอมข้อพิพาทแห่งปี” โดยงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่
14 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประนอมในประเทศไทยรู้สึกภาคภูมิใจในสายวิชาชีพของตนเอง
เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้การประนอมข้อพิพาทในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับระดับนานาชาติ


สนใจเข้าสมัครเข้าร่วมชิงรางวัลที่ได้ https://forms.gle/nfxUeVnKTBod4uNX9


 
ที่นั่งยังว่าง
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:00 – 16:00 น.
1,900฿
-

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
  • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
  • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
“Future FinTech 2024: Shaping the Future of Finance & Dispute Resolution”
19 December 2023 (2.30 pm -7 pm Bangkok Time)
0฿
“Future FinTech 2024: Shaping the Future of Finance & Dispute Resolution”

รายละเอียด

"Future FinTech 2024" invites you to embark on a journey into the future of finance, exploring the profound impact of digital assets, business trends, and the evolving legal landscape.
ที่นั่งยังว่าง
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615