THAC

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)

วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.

19,900฿
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 5 จาก 30
เดือน: July
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท
COURSE CODE: SKU-BD00017
ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วย

ทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇
✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท
✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง

 
 
โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 👇
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
👉 หลักพื้นฐานการประนอม
👉 เครื่องมือสนับสนุนการประนอม
👉 ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท 7 ขั้นตอน
👉 การประนอมข้อพิพาทตามขั้นตอนของ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
👉 ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมุติเสมือนจริง
 
คุณจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นเวลากว่า 40 ชั่วโมงในราคาเพียง 19,900 บาท !!!พิเศษ 15,500 สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน 16 มิถุนายน 2565!!! ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอด
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.