THAC

INTERNATIONAL WOMEN'S RIGHTS DAY: Break the Bias
ดูรายละเอียด
Wednesday, 8th March 2023, 2 pm - 4 pm
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 50
การสัมนารับฟังความคิดเห็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์อนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
ดูรายละเอียด
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:00 – 16:00 น.
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 18 จาก 70
Logistics Dispute ยุติได้ด้วยการประนอม
ดูรายละเอียด
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 14:00 - 16:30 น.
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
เจาะลึกทุกขั้นตอน จำลองกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
ดูรายละเอียด
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 18 จาก 70
รู้ทันแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ดูรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:00 – 16:30 น.
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 47 จาก 70
Resolve2Win
ดูรายละเอียด
16 March 2023 09:00AM-14:00PM at the Athenee Hotel
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 150
สำหรับทดสอบระบบ
ดูรายละเอียด
20 กุมภาพนธ์ 2556
20฿
ลงทะเบียนแล้ว 9 จาก 0
Contracts agreement jurisdiction
ดูรายละเอียด
3rd - 4th April 2023 at 9.30 am - 5.00 pm
2,900฿ 3,590฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 40
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท ครั้งที่ 4
ดูรายละเอียด
วันจันทร์และอังคาร ที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.
9,900฿ 11,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
ดูรายละเอียด
23 กุมภาพันธ์, 7, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00 น.
17,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 17 จาก 30
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
ดูรายละเอียด
23 กุมภาพันธ์, 7, 9, 16, 23 และ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10:00 - 15:00 น.
17,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 82 จาก 107
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 3
ดูรายละเอียด
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
19,000฿ 22,000฿
ลงทะเบียนแล้ว 9 จาก 30
Arbitration Training Course 4
ดูรายละเอียด
9-12 October 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
23,900฿ 27,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 70
12th Mediation Training Course in Thailand
ดูรายละเอียด
Monday 8th - Saturday, 13th May 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
31,900฿ 39,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.