THAC

แสดง 1-12 of 40 รายการ

MANAGING DISPUTES IN ASIA FROM THE INSTITUTIONAL PERSPECTIVE
Friday, 13 January 2023 at 2:00 - 4:30 pm
0฿
-

รายละเอียด

-
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 60
หมดปัญหาเรื่องสัญญากับคู่ค้า ธุรกิจเครื่องสำอาง
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00-12.00
0฿
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมนาแนวทางการทำธุรกิจเครื่องสำอาง

รายละเอียด

 โดยงานสัมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ การระงับข้อพิพาททางเลือกการอนุญาโตตุลาการ และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อพิพาทด้านธุรกิจเครื่องสำอาง รวมถึงข้อสัญญาการค้าทั้งในและต่างประเทศ ลิขสิทธิ์สินค้า  เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 25 จาก 70
หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
 • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
 • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 10 จาก 70
กุญแจสำคัญช่วยจัดการความขัดแย้ง ด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
0฿

รายละเอียด

THAC จับมือกับสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนั้นความรู้เรื่องกระบวนการการระงับข้อพิพากทางเลือกจึงจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจรวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ควรทราบถึงวิธีการ แนวทางต่างๆ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
22 กุมภาพันธ์, 1, 8, 10, 22 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 - 15:00 น.
12,000฿
ยกระดับความรู้ให้ก้าวไกลไปกับผู้เชี่ยวชาญ 11ท่าน กับ การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ในยุคดิจิตอล

รายละเอียด

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

จุดเด่นของหลักสูตร มีการแบ่งระดับเนื้อหาเป็นสัดส่วน
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
อัพสกิลก่อนใคร เปิดโอกาสเส้นทางผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 1

รายละเอียด

การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท (ภาษาไทย) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมการประนอมข้อพิพาท หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจด้านการประนอมข้อพิพาท ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสายงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทหน้าใหม่อีกด้วย

ครบจบในหลักสูตรเดียว
•    เพิ่มทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท
•    ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
•    สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 3
วันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00-17:00 น.
19,000฿ 22,000฿

รายละเอียด

การประนอมข้อพิพาทนั้นเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกหนึ่ง ซึ่งต้องดำเนินไปอย่างเป็นกลาง จริงใจ ไม่มีอคติต่อผู้พิพาทฝ่ายใด เพื่อเอื้อต่อบรรยากาศในการหาข้อยุติข้อพิพาทอย่างยุติธรรมฉันมิตร

หลักสูตรอบรมนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้ประนอม ให้ผู้ที่สนใจมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกด้วยการประนอมข้อพิพาท บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติที่สำคัญของผู้ประนอมอันได้แก่ การมีคุณธรรม สร้างความไว้วางใจ  และมีทักษะในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท ครั้งที่ 3
วันจันทร์และอังคาร ที่ 16 – 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.
9,900฿ 11,900฿
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเจรจาและการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นหลักพื้นฐานในการระงับความขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อพิพาท ซึ่งการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมุ่งผลให้ชนะ - ชนะทั้งสองฝ่าย โดยการสื่อสารและการเจรจาที่ดีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเจรจาซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อหาทางออก โดยผู้เจรจา ผู้ประนอมและทนายความนั้นคือบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 2 จาก 30
12th Mediation Training Course in Thailand
Monday 8th - Saturday, 13th May 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
31,900฿ 39,900฿
We are more than happy to announce one of the most exciting course in coming up!!

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-17.30
11,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 2 จาก 30
Mediation Training Course in Thailand
26 September - 1 October 2022
39,900฿
The 40-hour Civil/Commercial Mediation Skills Course is designed for those individuals who have a desire to mediate within the Civil/Commercial arena.

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 

enlightenedFOR MORE INFORMATION: HERE
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 13 จาก 30
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท
วันจันทร์และอังคาร ที่ 16 – 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 17.30 น.
9,900฿ 11,900฿
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเจรจาและการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นหลักพื้นฐานในการระงับความขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อพิพาท ซึ่งการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งมีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมุ่งผลให้ชนะ - ชนะทั้งสองฝ่าย โดยการสื่อสารและการเจรจาที่ดีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเจรจาซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อหาทางออก โดยผู้เจรจา ผู้ประนอมและทนายความนั้นคือบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 18 จาก 41
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.