THAC

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 4 (Thai Mediation Training Course 4)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 4 (Thai Mediation Training Course 4)
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 4 (Thai Mediation Training Course 4)

หลักสูตรอบรมผู้ประนอม รุ่นที่ 4 (Thai Mediation Training Course 4)

วันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น.

22,000.00฿
ที่นั่งยังว่าง
เดือน: June
: ONSITE
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท
COURSE CODE: SKU-BD00042
ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วยทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇

✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท

✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้

✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น

✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง


 

 
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +662-0181615