THAC

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน
หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน

22-23 กุมภาพันธ์ 2567

11,900.00฿
ที่นั่งยังว่าง
เดือน: February
: ONSITE
COURSE CODE: SKU-BD00086
🏆 สร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน กับหลักสูตร Conflict Management Program การบริหารจัดการความขัดแย้งในสถานที่ทำงาน รุ่นแรก 

🔍หลักสูตรนี้ได้รับการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม เพื่อจัดการความขัดแย้งอย่าง สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติความขัดแย้ง รูปแบบและสาเหตุของความขัดแย้งใน สถานที่ทำงานพฤติกรรมของเพื่อนร่วมงานลักษณะต่างๆกัน กระบวนการจัดการความขัดแย้งและการเลือกใช้กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบและสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นๆ เพื่อให้สามารถ เปลี่ยนความขัดแย้งเชิงลบให้ลดน้อยลงอยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยจะมีรูปแบบของการ workshop รวมถึง  7 ขั้นตอนการประนอมข้อพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการเสริมด้วย

🎓 ประโยชน์ที่จะได้รับ:

•เข้าใจนิยามความขัดแย้งและเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน 
•เข้าใจรูปแบบและสาเหตุความขัดแย้งในที่ทำงานและมีกลยุทธในการจัดการความขัดแย้งได้   
•ได้ฝึกปฏิบัติการบริหารความขัดแย้งจากสถานการณ์ จำลองรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ใน การทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล   
•ได้ทราบถึง 7 ขั้นตอนของการประนอมข้อพิพาท เพื่อต่อยอดในหลักสูตรอบรมผู้ประนอมข้อพิพาทได้ 

📆 ร่วมรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ในงานที่จัดวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ

💰 ราคา Early bird 9,900 บาท (ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567) จากราคาเต็ม 11,900 บาท

🎤 วิทยากร:

คุณกิตติ องอาจเชาว์เลิศ - ผู้ก่อตั้ง LearningSourceAcademy
คุณฉกาจนิตย์ จุณณะภาต - ผู้ประนอมและอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +662-0181615