THAC

ห้องสยาม
ห้องสยาม
ROOM CODE: SKU-R00008

ห้องสยาม

ความจุ จำนวน 6 ท่าน

เลือกวันเวลา
ค่าบริการพิเศษ

ค่าบริการพิเศษ
...
-
ห้อง “สยาม” เป็นห้องประชุมขนาดเล็กที่สามารถบรรจุคนได้ถึง 6 คน เป็นอีกหนึ่งห้องที่เหมาะแก่การประชุมชนาดเล็ก อีกทั้งยังเหมาะแก่การประชุมทางไกล (Video Conference) หรือการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ (Video Hearing) เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ที่พร้อมต่อกิจกรรมต่างๆที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ
 
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.