THAC

“แก้ปัญหาในวงการกีฬา E-Sports ง่ายๆ แค่ใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก”
“แก้ปัญหาในวงการกีฬา E-Sports ง่ายๆ แค่ใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก”

“แก้ปัญหาในวงการกีฬา E-Sports ง่ายๆ แค่ใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก”

21 April 2023, 14.00-16.00 น.

0฿
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 50
เดือน: April
การเสวนาการระงับข้อพิพาททางเลือกในวงการกีฬาอีสปอร์ต (E-Sports)
COURSE CODE: SKU-BD00050
ผู้ที่เข้าร่วมงานเสวนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ E-Sports จะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาและธุรกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม E-Sports นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้การระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR) เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นได้
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615