THAC

“Future FinTech 2024: Shaping the Future of Finance & Dispute Resolution”
ดูรายละเอียด
19 December 2023 (2.30 pm -7 pm Bangkok Time)
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 87 จาก 101
Turning Conflict into Profit by Mediation
ดูรายละเอียด
8 January 2024 16:00-18:00 (ICT) ONLINE VIA ZOOM
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 5 จาก 100
การแข่งขันการประนอมและเจรจาข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ระดับประเทศ ครั้งที่ 6
ดูรายละเอียด
วันที่ 23 ถึง 25 มกราคม 2567 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
1,000฿
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรกฎหมายธุรกิจเบื้องต้น & การเจรจาระงับข้อพิพาทสำหรับผู้ประกอบการ
ดูรายละเอียด
14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9:00 - 16:00 น.
6,900฿ 7,900฿
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
Inaugural edition of THAC Pre Moot 2024
ดูรายละเอียด
1st-3rd March 2024
0฿
ลงทะเบียนแล้ว 7 จาก 60
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.
info@thac.or.th · +6620181615