THAC

แสดง 1-12 of 31 รายการ

หลักสูตรอบรมการระงับข้อพิพาททางเลือกกับสัญญาก่อสร้างภาครัฐ
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
1,890฿
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียด

เข้มข้นในเนื้อหากับ 2 หัวข้อสำคัญ
สัญญาก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการระงับข้อพิพาทในงานก่อสร้าง

ประโยชน์ที่จะได้รับในหลักสูตร
 • ทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนดต่าง ๆ และทคนิคในการบริหารสัญญาภาครัฐในงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • เข้าใจถึงวิธีการการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีต่าง ๆ ในสัญญางานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางศาลการไกล่กลี่ยข้อพิพาท การชี้ขาด การอนุญาโตตุลาการ
 • สามารถวิเคราะห์และสามารถเลือกใช้วิธีการยุติข้อพิพาทได้อย่างเหมาะสม
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 10 จาก 70
กุญแจสำคัญช่วยจัดการความขัดแย้ง ด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก
21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
0฿

รายละเอียด

THAC จับมือกับสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน ดังนั้นความรู้เรื่องกระบวนการการระงับข้อพิพากทางเลือกจึงจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจรวมถึงบุคคลทั่วไป ที่ควรทราบถึงวิธีการ แนวทางต่างๆ และประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่เหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ
22 กุมภาพันธ์, 1, 8, 10, 22 และ 29 มีนาคม 2565 เวลา 10:00 - 15:00 น.
12,000฿
ยกระดับความรู้ให้ก้าวไกลไปกับผู้เชี่ยวชาญ 11ท่าน กับ การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการ ในยุคดิจิตอล

รายละเอียด

การประกอบธุรกิจในยุคดิจิตอล สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปัญหาความเข้าใจหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้ธุรกิจเกิดปัญหาข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในธุรกิจ จึงนิยมใช้การระงับข้อพิพาททางเลือกในการยุติปัญหา

หลักสูตรการอนุญาโตตุลาการ เป็นกระบวนการที่สามารถนำมาใช้กับข้อพิพาททางแพ่งและพาณิชย์ได้ทุกประเภท  ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยยกระดับความรู้ให้เข้าใจในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

จุดเด่นของหลักสูตร มีการแบ่งระดับเนื้อหาเป็นสัดส่วน
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการเบื้องต้น
 • การดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการขั้นสูง
ซึ่งแต่ละหลักสูตรจะบรรยายโดผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุญาโตตุลาการ ทั้งด้านภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 0
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
อัพสกิลก่อนใคร เปิดโอกาสเส้นทางผู้ประนอมข้อพิพาท รุ่นที่ 1

รายละเอียด

การอบรมผู้ประนอมข้อพิพาท (ภาษาไทย) รุ่นที่ 1 เป็นการอบรมการประนอมข้อพิพาท หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้ สำหรับบุคคลที่มีความสนใจด้านการประนอมข้อพิพาท ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสายงาน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทหน้าใหม่อีกด้วย

ครบจบในหลักสูตรเดียว
•    เพิ่มทักษะความรู้ในการทำหน้าที่ผู้ประนอมข้อพิพาท
•    ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
•    สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
12th Mediation Training Course in Thailand
Monday 8th - Saturday, 13th May 2023 at 9:00 am - 5:00 pm
31,900฿ 39,900฿
We are more than happy to announce one of the most exciting course in coming up!!

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 17 และ 18 พศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.30
9,900฿ 11,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 0 จาก 30
Mediation Training Course in Thailand
26 September - 1 October 2022
39,900฿
The 40-hour Civil/Commercial Mediation Skills Course is designed for those individuals who have a desire to mediate within the Civil/Commercial arena.

รายละเอียด

This programme provides delegates with a minimum of 40 hrs training to become a Civil/Commercial Mediator. The programme is taught by global experts that have decades of experience. Completion of the programme results in full accreditation as a Civil/Commercial Mediator meeting international standards in mediation.

Course objectives
The course aims to help you to:

 • Welcome and Introduction
 • Historical overview of ADR and the modern ADR movement
 • Theory of conflict
 • Mediators Code of Conduct
 • Introduction to the 5 stages of mediation
 • Practice opening statements
enlightened Successful completion of the programme will allow you to gain the status of 
‘ADR ODR International Accredited Civil/Commercial Mediator’ and 'THAC Mediator'.

enlightened The course is recognised by the Civil Mediation Council, UK (CMC) and certified by International Mediation Institute (IMI). This gives it an internationally recognised kite mark of excellence, this means that our graduates obtain a prestigious qualification and have greater opportunities to begin their mediation practice in multiple jurisdictions across the world. Our course is also accredited by the Sinagpore International Mediation Institute (SIMI), which means that our delegates can apply to become a SIMI Level 1 mediator. 

enlightenedFOR MORE INFORMATION: HERE
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 13 จาก 30
หลักสูตรเทคนิคการเจรจาและการประนอมเพื่อยุติข้อพิพาท
วันพฤหัสบดีและศุกร์ ที่ 1 และ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00-17.30
9,900฿
หลักสูตรอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่จำเป็นต่อการเจรจาและการประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

หลักสูตรเทคนิคการเจรจาต่อรองเป็นหลักพื้นฐานในการระงับความขัดแย้งอันนำไปสู่ข้อพิพาท ซึ่งการสื่อสาร และการเจรจานั้นต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดความแย้งนั้น มีเป้าหมายเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างคู่กรณีโดยมุ่งผลให้ชนะ - ชนะ ทั้งสองฝ่าย โดยการสื่อสารและการเจรจาที่ดีนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการสื่อสารเจรจาซึ่งเป็นทางเลือกเพื่อหาทางออก ทั้งนี้ผู้ประนอมและทนายความนั้นคือบุคคลซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะการสื่อสารและการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 11 จาก 30
หลักสูตรอบรมผู้ประนอม (ภาคภาษาไทย)
วันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
19,900฿
รู้ลึกทุกการไกล่เกลี่ย เคลียร์ทุกการเจรจาด้วยหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาท

รายละเอียด

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นกรณีเพื่อนบ้านอลวน ปัญหาบนท้องถนนอลเวงจนเกิดเป็นข้อพิพาท เมื่อข้อพิพาทเกิดขึ้นแล้ว การยุติข้อขัดแย้งด้วยการประนอมข้อพิพาทถือเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยการจะทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความรู้สำหรับบุคคลที่มีความสนใจ และยังเป็นการเปิดโอกาสเส้นทางการเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทในอนาคตอีกด้วย

ทำไมถึงควรเข้าเรียนหลักสูตรนี้ 👇
✔️ เพิ่มพูนทักษะความรู้ในการทำหน้าที่เป็นผู้ประนอมข้อพิพาท
✔️ ได้รับใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรผู้ประนอมข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
✔️ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมของสถาบันอนุญาโตตุลาการได้
✔️ กลยุทธ์และเทคนิคการจัดการประนอมข้อพิพาทเพื่อใช้ในการระงับข้อพิพาททั้งในชีวิตประจำวันภายในองค์กรตลอดจนเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น
✔️ สามารถนำเทคนิคไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
✔️ เรียนรู้ผ่านคดีข้อพิพาทเสมือนจริง

 
 
โครงสร้างของหลักสูตรมีอะไรบ้าง 👇
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
👉 หลักพื้นฐานการประนอม
👉 เครื่องมือสนับสนุนการประนอม
👉 ขั้นตอนการประนอมข้อพิพาท 7 ขั้นตอน
👉 การประนอมข้อพิพาทตามขั้นตอนของ ที เอช เอ ซี (Thailand Arbitration Center: THAC) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
👉 ฝึกฝนผ่านบทบาทสมมุติเสมือนจริง
 
คุณจะได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดหลักสูตรด้วยมาตรฐานระดับสากลเป็นเวลากว่า 40 ชั่วโมงในราคาเพียง 19,900 บาท !!!พิเศษ 15,500 สำหรับผู้ลงทะเบียนก่อน 16 มิถุนายน 2565!!! ลงทุนครั้งเดียวสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ตลอด
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 5 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง
วันอังคาร และวันพุธที่ 9 - 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 – 17:00 น.
9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 3 จาก 30
หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้ง ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 – 17.00 น.
9,900฿
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รายละเอียด

หลักสูตรบริหารจัดการความขัดแย้งของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
มีวัตถุประสงค์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคคลทั่วไปรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้รับความรู้และความเข้าใจถึงการบริหารจัดการความขัดแย้งขั้นพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เสนอแนวคิด และการทำความเข้าใจกับพลวัตรของความขัดแย้ง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง

ความรู้อัดแน่น ครบถ้วน จบในหลักสูตรเดียว

 • ได้รับแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตนเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 • สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับบุคคลในองค์กรทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตนเอง
 • เกิดทักษะในการบริหารจัดการความขัดแย้งทั้งภายในองค์กร และกับหน่วยงาน
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 1 จาก 30
บริหารสัญญาก่อสร้างอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14:00 – 16:30 น.
0฿
ที เอช เอ ซี ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนด จัดงานเสวนาให้ความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ

รายละเอียด

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการงานเสวนาเข้าใจ และทราบถึงความสำคัญของข้อสัญญา ทั้งนี้เพื่อควบคุมและป้องกันข้อพิพาท เช่น ข้อสัญญาเกี่ยวกับ อนุญาโตตุลาการ เป็นต้น

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “บริหาร สัญญาก่อสร้างอย่างไรให้ห่างไกลข้อพิพาท” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดเขตวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565

 
ที่นั่งยังว่าง
ลงทะเบียนแล้ว 46 จาก 57
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by The Vista Co.,Ltd.